Uczniowski Klub Sportowy
"CZWÓRKA"
Andrychów

ul. Włókniarzy 10a
34-120 Andrychów

tel. 791 224 510

e-mail. uksczworka21@gmail.com

STATUTSTATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UKS „Czwórka”  Andrychów

20.10.2020r

Rozdział 1

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka ” Andrychów, zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest miasto Andrychów,  powiat wadowicki jak i terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedziba klubu znajduje się przy ulicy Włókniarzy 10a,34-120  w Andrychowie

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

                                                                         § 4     

1.    Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

2.    Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1.    Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2.    Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych a w szczególności piłki nożnej oraz pływania.

3.    Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4.    Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej oraz organizacja obozów sportowych wyjazdowych  w celu uatrakcyjnienia nauki.

5.    Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

6.    Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

7.    Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

8.    Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.9.    Upowszechnianie sportu i rekreacji oraz doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży.

10. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z w okresie wakacji oraz ferii zimowych.

11. Szkolenia z zakresu działań profilaktycznych dot. uzależnień, właściwego odżywiania  właściwych  postaw  uczniów.

12. Upowszechnianie sportu i  kultury fizycznej, aktywizacja mieszkańców  ze szczególnym uwzględnieniem  szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz pływaniu.

 

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

 

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy rodziców uczniów. Klub do prowadzenia zajęć,  będzie zatrudniał wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz własnych członków klubu.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

a)     zwyczajnych,

b)    wspierających.

§ 10

1.    Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.    Małoletni  w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3.    Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybieranym.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.    Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.

2.    Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3.    Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.

4.    Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.

5.    Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

                                                                                                                        

§ 14

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

 

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres  I roku.

c) działania na szkodę Klubu.

d) zalegania ze składkami za okres  I roku.

1.    Rozwiązanie się Klubu.

2.    Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4

Władze Klubu

 

§ 16

Władzami Klubu są:

1.    Walne Zebranie Członków

2.    Zarząd

3.    Komisja Rewizyjna

 

Kadencja władz  trwa  cztery lata.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§  17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoły­wane jest przez Zarząd   raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na wniosek 3/4 ogółu członków stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie póź­niej niż  w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)      uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b)     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,

c)      uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)     wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)      ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

f)       uchwalanie zmian statutu,

g)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

h)     podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,

i)       rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

 

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej połowy  członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

3.W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1.    Zarząd Klubu składa się z trzech członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa, Członka i Sekretarza.

2.    Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż  jeden raz na dwa  lata.

3.    Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej dwóch członków Za­rządu, w tym Prezesa.

4.    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu  jednoosobowo.

5.    Członkowie zarządu   nie będą  pobierali wynagrodzenia  za  działalność na rzecz dobra i rozwoju klubu.

 

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

a)    reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,

b)    wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

c)     uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

d)    powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

e)     przyjmowanie i skreślanie członków,

f)      zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

g)    składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością obecnych na spotkaniu członków uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Członka i Sekre­tarza.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)      przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu raz na 4 lata,

b)     wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)      składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)     składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e)      występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu,

 

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością  2/3 głosów przy obecności co najmniej  dwóch  uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie  30 dni  od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć  1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

 

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody, które reguluje wewnętrzny regulamin.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a)    upomnienia,

b)    nagany,

c)     zawieszenia w prawach członka na okres  12 miesięcy

d)    wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3.   Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie oraz wpisowe,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) dochody z działalności gospodarczej

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f)  majątek,

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych, udzielenia pełnomocnictw oraz czynności zmierzających do uruchomienia i prowadzenia klubu wy­magany jest  podpis Prezesa działającego jednoosobowo.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością  głosów przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością  głosów przy obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

 

 

 

 

Aktualności

<< <  Strona 4 z 4

Nabór do nowych grup treningowych...


 Prowadzimy nabór do grup treningowych piłkarskich oraz pływackich od I - V klasy  oraz treningu  bramkarskiego 

- Chętnych rodziców prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.Składki członkowskie w kwocie 50zł miesięcznie prosimy wpłacać do 20 każdego miesiąca na konto podane w zakładce Kontakt.

 

11.01.2017
więcej

Nasz sponsor